BİZE DAİR

KİMLİĞİMİZ

Avukat Hakları Ankara Grubu, gerçeklerden ve doğrulardan kopuk, sosyal ilişkiler ve kurtarıcı rolleriyle makam doldurmaya gayret edenlerin değil; kendisini çalışmaya, uzmanlaşmaya, dayanışmaya adamış, sağlam kurumlar inşa ederek ilerleme sağlanabileceğine inanmış avukatların bir araya geldiği gruptur.

LOGOMUZ

Baro kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Kökeni, Fransızca'daki "Barreau" sözcüğüdür. "Baro", "Bar" kelimeleri "parmaklık" anlamına gelmektedir. Burada bahsedilen parmaklık hapishane tipi parmaklıktan ziyade bariyer niteliğinde dizili parmaklıklardır.

Bu kelime ortaçağ Avrupa'sında mahkeme düzeninin yapısı sebebiyle ortaya çıkmıştır. Ortaçağ Avrupa'sında mahkeme düzeninde kullanılan bu bariyer tipi parmaklıkların amacı "halk" ve onların savunucusu olan "avukat" ile mahkemeyi şeklen birbirinden ayırmaktı. Avukatlar, mahkemeye hitap edecekleri ya da savunma yapacakları zaman yargıçla veya mahkeme heyetiyle aralarında bulunan bir parmaklığa kadar yaklaşabilmekte, konuşmalarını oradan yapabilmekteydiler. Bu bariyerin ("bar" veya "baro"nun) bir tarafında kalanlar halk ve onların temsilcileri iken diğer taraf karar merci, iddia makamı, jüri veya mahkeme çalışanlarından yani -diğer taraftan oluşurdu.

Dolayısıyla avukatların meslek birliğinin adı gelişigüzel bir biçimde "avukatlar odası" yerine "baro" olmamıştır. Bugün hala yargının savunma ayağını oluşturan avukatlar "baro"nun öteki tarafında halkla birlikte çalışmakta ve halka hizmet sunmaktadır.

İLKELER

Demokrat, eşitlikçi, adil, laik, insan haklarına dayanan, sosyal ve uzmanlaşmış/adanmış disipline inanan avukatların bir araya geldiği gruptur.

AMAÇLAR

Avukat Hakları Grubu;

1. Avukatlarla bir araya gelmeyi, hukukun köklü veya basit; bütün tıkanıklıklarının gözler önüne serilmesini ve giderilmesini amaçlar. Bunun için daha fazla avukatla omuz omuza vermeyi gerekli görür. Omuz omuzalıktan aldığı güçle farkındalık yaratmayı amaçlar.

2. Baroların ve avukatlar arasında meslek dayanışmasının gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar. Avukatların, mesleki olanaklarının gelişmesi için çabalar.

3. Yargı alanında, ulusal ve uluslararası hukuk meseleleri üzerine bilimsel tartışmalar yapılmasına katkıda bulunur. Hukuki öngörülebilirlik ve belirlilik sağlanmasını amaçlar. Doğal yargıç ilkesini yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını, dolayısıyla kuvvetler ayrılığını savunur. Emsal teşkil eden olaylarda yargı kararlarının benzerleşmesini hedefler. Hukukun diğer bilim dallarıyla ilişkisini araştırır ve incelemeler yapar.

4. Yasama alanında, dezavantajlı kesimlerin, bilimsel çalışma yürütenlerin ve uygulamacıların eleştirilerinin duyulmasını, böylelikle de kapsayıcı, kalıcı ve değişen gündelik hayata kolayca uyum sağlayabilen yasa yapma faaliyeti için katkı yapar. Böyle bir yasama faaliyeti için de kuvvetler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hukuk devleti, iktidarın denetlenmesi ve dengelenmesi gerekliliği, doğal yargıç ilkelerinin elzem olduğunu düşünür. Pozitif hukukun, demokratik hukuk devleti ruhuna uygun bir bütünlükle geliştirilmesine, yorumuna ve uygulanmasının teminine çalışır. Dil, din, ırk, cinsiyet de dahil olmak üzere her türlü ayrımcı anlayışa, yasal düzenlemeye ve uygulamaya karşı çıkar.

5. Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal kurumlarının teşkilatlanmasını ve birbirleriyle olan ilişkisini inceler.

6. Cinsiyet rollerinin kültürel yönlendirmelerinden kurtulmasını amaçlar ve eşitliği hedefler.

7. Çocuk haklarının geliştirilmesini amaçlar.

8. Çevre hakkının korunmasını ve geliştirilmesini amaçlar.KATILIMCILARI

Avukat Hakları Grubu avukatlık mesleğini icra eden ve bu mesleğe katkı sunacağını düşündüğü diğer disiplinlere ait kimselerden oluşur. Avukat Hakları Grubu amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan ırkçı, cinsiyetçi, dayatmacı hal ve söylemlerde bulunan kişiler doğal olarak üyesi değildir.

ÇALIŞMALAR

Avukat Hakları bir genel gruptan ve bunun yanında özel çalışma yapan gruplardan oluşur. Avukat Hakları Grubu’nun paylaşımları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes genel gruba dahil olabilir. Yukarıda sunduğumuz ilkeler doğrultusunda bu çalışmaların bir parçası olmak isteyen herkes sarf ettiği çaba nazara alınarak çalışma gruplarına alınır.

Avukat Hakları Grubu’nun özel çalışma yapan grupları şunlardır:

1- Sosyal Medya Çalışması
Sosyal Medya Çalışması da Twitter, Facebook, Instagram ve Podcast çalışma birimi ve avukathaklariankara.com internet adresinden oluşur. Bu birimler Avukat Hakları Grubu’nun hem paylaşımlarını yapar hem de meslektaşların sorunlarının toplanmasında görev alır. Diğer tüm çalışmalar faaliyetlerini Sosyal Medya Çalışma sorumlusuna bildirilir. Sosyal Medya sorumlusu kendisine gönderilen faaliyetleri değerlendirerek yayınlar.

Sosyal Medya Çalışma sorumlusu sosyal medya adreslerine gelen başvuruları Genel Sorumluya ve ilgili çalışmaya bildirir.

2- Eğitim Çalışması.
Eğitim Çalışması, online yayınlar(19:45 Atölyeleri) ve basılı yayınlardan oluşur.

3- Avukat Hakları Grubu, İşçi/Genç/İşsiz avukatlar çalışması.

4- Avukat Hakları Grubu, Stajyer Avukatlar Çalışması, stajyer avukatların sorunlarıyla ilgilenir.
Avukat Hakları Kadın Çalışması Grubu cinsiyet ve eşitlik konusuyla ilgilenir.

5- Avukat Hakları Grubu Adli Yardım Çalışması.

6- Avukat Hakları Kadın Ve Toplumsal Cinsiyet Komisyonu.

7- Dava Takip Çalışması.

Toplumsal davalar ile ilgili takip yapar, gerektiğinde hukuki destek verir.

8- Muhasebat Çalışması.

Avukat Hakları Grubunun mali durumuyla ilgilenir. Tüm gelir ve giderler 6 aylık faaliyet raporuyla herkese açıktır.

MCT Hukuk, Avukat Mesut Can TARIM, Ankara, Balgat